WELCOME TO
Bhumsiri International Trading Co.,Ltd.
EXPORT & IMPORT
DRINK | FOOD | SNACK

บริษัท ภูมิสิริ อินเตอร์เนชั่นแนล เทรดดิ้ง จำกัด
ก่อตั้งขึ้นเมทื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2560

ด้วยประสบการณ์การทำงาน ด้านการนำเข้าและส่งออก ผลิตภัณฑ์ ที่เป็นของใช้อุปโภค บริโภค

IMPORT PRODUCTS

บริษัทได้นำผลิตภัณฑ์คุณภาพที่ได้มาตรฐานที่ดีจากประเทศอื่นๆนำเข้ามาให้ชาวไทยได้ใช้ได้บริโภค

EXPORT PRODUCTS

ด้วยความตั้งใจที่จะนำผลิตภัณฑ์ไทยที่มีคุณภาพเพื่อการส่งออกให้ต่างชาติได้รู้จักผลิตภัณฑ์ของคนไทย 

LOGO DESIGN CONCEPT ?
CONCEPT

วงกลมแทนโลก 2 ทวีป
ที่ซ้อนทับกันอยู่
โดยมีพญานาครัดทั้ง 2 ทวีปไว้
เป็นเครื่องหมาย สัญลักษณ์
อินฟินิตี้ (Infinity, ∞)
ความหมายที่ไม่สิ้นสุด

NUMBER ๙

๙ แทนความหมาย "ภูมิ"

DESIGN

ลายกนกที่ตัดทอนให้ดูเรียบง่ายและทันสมัย

IDENTITY​ & GIMMICK (MARKETING)

ใส่กิมมิคเอกลักษณ์ความเป็นไทยเข้าไป "ช้างพลาย" ที่กำลังชูงวง

WWW.BHUMSIRI.COM
ABOUT BHUMSIRI

Bhumsiri International Trading Co.,Ltd.


บริษัท
ภูมิสิริ อินเตอร์เนชั่นแนล เทรดดิ้ง จำกัด

ก่อตั้งขึ้นเมื่อ
วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2560

ด้วยประสบการณ์การทำงาน ด้านการนำเข้าและส่งออก ผลิตภัณฑ์ ที่เป็นของใช้อุปโภค บริโภค รวมถึงการจัดจำหน่ายและทำตลาดของผลิตภัณฑ์นั้นๆ ของผู้บริหาร บริษัท ภูมิสิริ อินเตอร์เนชั่นแนล เทรดดิ้ง จำกัด จึงเกิดขึ้นโดยด้วยความตั้งใจที่จะนำผลิตภัณฑ์ไทยที่มีคุณภาพเพื่อการส่งออกให้ต่างชาติได้รู้จักผลิตภัณฑ์ของคนไทย และ นำผลิตภัณฑ์คุณภาพที่ได้มาตรฐานที่ดีจากประเทศอื่นๆนำเข้ามาให้ชาวไทยได้ใช้ได้บริโภค

บริษัท : ผลิตภัณฑ์ / นำเข้า / ส่งออก

กรรมการ บริหาร :
นางสาวเรวดี เกตุแก้ว
นายอัครพัจน์ ตั้งตรงจิตร
นายณัฐคม อนันตวุฒิกุล

สำนักงานใหญ่ :
ตั่งอยู่ที่ 12 ซอยกาญจนาภิเษก 003 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพมหานคร

Jeniffer Burns

บริษัทมีความตั้งใจที่จะนำผลิตภัณฑ์คุณภาพที่ได้มาตรฐานที่ดีจากประเทศอื่น ๆ
นำเข้ามาให้ชาวไทยได้ใช้ได้บริโภค

Jeniffer Burns

ด้วยความตั้งใจที่จะนำผลิตภัณฑ์ไทยที่มีคุณภาพ
เพื่อการส่งออกให้ต่างชาติได้รู้จักผลิตภัณฑ์ของคนไทย

Jeniffer Burns

ด้วยประสบการณ์การทำงาน ด้านการนำเข้าและส่งออก ผลิตภัณฑ์ ที่เป็นของใช้อุปโภค บริโภค
รวมถึงการจัดจำหน่ายและทำตลาดของผลิตภัณฑ์นั้นๆ ของผู้บริหาร บริษัท ภูมิสิริ อินเตอร์เนชั่นแนล เทรดดิ้ง จำกัด

LATEST NEWS?

KNOW-HOW?

IMPORT & EXPORT